Raziskave in inoviranje

V Sloveniji se z raziskavami in inoviranje ukvarja veliko organizacij:

 

 

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - ARRS
opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.

 

 

 

Institut "Jožef Stefan" - IJS
javni raziskovalni zavod, ki zbira, ustvarja in širi naravoslovno in tehniško znanje na ravni odličnosti v dobrobit Slovencev in celotnega človeštva.

 

 

Univerza v Mariboru
izvaja raziskovalno in razvojno delo v okviru nacionalnih raziskovalnih programov ter temeljnih, aplikativnih, podoktorskih in ciljnih raziskovalnih projektov, na mednarodnem področju v okviru projektov dvostranskega sodelovanja, evropskih in drugih mednarodnih projektov.

 

Univerza na Primorskem
Raziskovanje kot temelj znanstvene odličnosti in kakovostnega pedagoškega dela univerze.

 

 

Univerza v Ljubljani
Sodelovanje UL v evropskih programih.