Nacionalne agencije

Nacionalne agencije v pomoč malim in srednje velikim podjetjem:

 

 

 

Spirit Slovenija, javna agencija
Pod okriljem ene agencije uresničujemo usmeritve razvojnih programov Slovenije s ciljem doseganja podjetniške, inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane, turistične in tujim investitorjem privlačne destinacije. 

 

 

 

Slovenski okoljski javni sklad
Javni finančni sklad, katerega osnovna dejavnost je kreditiranje naložb na področju varstva okolja, skladno z nacionalnim programom varstva okolja in s skupno okoljsko politiko Evropske unije.

 

 

 

Slovenski podjetniški sklad
Nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja ugodna finančna sredstva za investicijska vlaganja in tekoče poslovanje malih in srednje velikih podjetij

 

 

 

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Agencija opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve.

 

 

 

 

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Krepitev trajnostne gospodarske rasti, konkurenčnosti, sociale in ustvarjanje novih delovnih mest so med ključnimi prednostnimi cilji Slovenije v naslednjem obdobju. Za dosego tega cilja je ključnega pomena učinkovito usklajevanje nacionalnih razvojnih politik in njihovo izvajanje z uporabo razpoložljivih sredstev proračuna Evropske unije v največji mogoči meri.